سامانه مدیریت وظایف کاردان

در این سامانه با تعریف وظایف و انتصاب آنها به پرسنل سازمان، این امکان برای مدیران فراهم می شود که بتوانند در دوره های زمانی مشخص گزارشات مفیدی از کارکرد پرسنل سازمان بدست آورند. این امکان کمک شایانی در بهبود تصمیم گیری ها و افزایش بهره وری نیروی انسانی خواهد داشت.

ورود به سامانه »

چارت سازمانی

امکان تعریف سازمان، پرسنل و وظایف بصورت نامحدود و اختصاص آنها به پست های سازمانی جهت ثبت وظایف

ثبت دوره ای وظایف

امکان ثبت روزانه، هفتگی و ماهانه با قابلیت تعریف مدت بازنگری وظایف و کارهای دوره ای پرسنل

گزارشهای آماری

امکان مشاهده گزارشهای ثبت شده از وظایف پرسنل در دوره های مشخص توسط مدیر واحدها و تحلیل نمودارهای آماری آنها